Zaproszenie do szacowania rynku na usługę przeprowadzenia szkolenia z bloku przedsiębiorczości dla uczestników projektu „Akademia wychowanków MOS i MOW”

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu przedsiębiorczości w wymiarze 30 godz. dyd. w trybie stacjonarnym  w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Łomiankach (2 grupy szkoleniowe x 15 godz. dyd.). Pozostałe szczegóły znajdują się opisie przedmiotu zamówienia.

Usługa realizowana będzie w ramach projektu pn.: „Akademia wychowanków MOS i MOW” nr POWR 03.01.00-00-T166/18 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Oś III Szkolnictwo wyższego dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin i sposób złożenia oferty:

Skan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną formularza szacowania rynku oraz podpisane oświadczenie o wykształceniu przesłane elektronicznie na adres e-mail: k.krystosiak@uksw.edu.pl do dnia 01.12.2022 r. do godz. 13.00 (decyduje data i godzina wpływu).

Opis przedmiotu zamówienia – szczegóły

Oświadczenie dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia – szczegóły

Formularz szacowania rynku – szczegóły


Zapytanie ofertowe 02/WNP/T166/2021 na usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z bloku kwalifikacji cyfrowych dla uczestników projektu „Akademia wychowanków MOS i MOW”

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z bloku kwalifikacji cyfrowych dla uczestników projektu „Akademia wychowanków MOS i MOW”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Oś III Szkolnictwo wyższego dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.jablonska@uksw.edu.pl oraz obligatoryjnie w wersji papierowej, pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Zarządzania Projektami, ul. Dewajtis 5, pok. 53, 01-815 Warszawa z dopiskiem zapytanie ofertowe nr 01/WNP/T166/2021, do dnia 13.01.2022 r. do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu).

Zapytanie ofertowe – szczegóły

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 – szczegóły

Formularz ofertowy – załącznik nr 2 – szczegóły

Oświadczenie – załącznik nr 3 – szczegóły

Oświadczenie – załącznik nr 4 – szczegóły

Wzór umowy – załącznik nr 5 – szczegóły

Protokół – załącznik nr 6 – szczegóły

Wykaz doświadczenia – załącznik nr 7 – szczegóły

Informacja o unieważnieniu postępowania – szczegóły


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu autoprezentacji dla uczestników projektu „Akademia wychowanków MOS i MOW”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Oś III Szkolnictwo wyższego dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.jablonska@uksw.edu.pl oraz obligatoryjnie w wersji papierowej, pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Zarządzania Projektami, ul. Dewajtis 5, pok. 53, 01-815 Warszawa z dopiskiem zapytanie ofertowe nr 01/WNP/T166/2021, do dnia 13.12.2021 r. do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu).

Zapytanie ofertowe – szczegóły

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 – szczegóły

Formularz osobowy – załącznik nr 2 – szczegóły

Oświadczenie – załącznik nr 3 – szczegóły

Oświadczenie – załącznik nr 4 – szczegóły

Wzór umowy – załącznik nr 5 – szczegóły

Protokół – załącznik nr 6 – szczegóły

Wykaz doświadczenia – załącznik nr 7 – szczegóły

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego – szczegóły