Projekt „Nowoczesny pedagog”

Nr POWR.03.01.00-00-K423/16

Informacje o rozpoczęciu rekrutacji wraz z dokumentami rekrutacyjnymi będą pojawiać się na stronie projektu oraz będą rozsyłane w mass-mailingu do wszystkich potencjalnych uczestników.

O przyjęciu do projektu decyduje analiza bilansu kompetencji uczestników (pretest) oraz wysokość średniej ocen z poprzedniego roku studiów.

Informacja o zakwalifikowaniu do projektu zostanie rozesłana studentom w wiadomości e-mailowej.

Rekrutacja ma charakter dwuetapowy:

1) informacyjno-promocyjny: plakaty informacyjne, informacje na stronach internetowych uczelni, mass-mailing rozsyłany do potencjalnych uczestników projektu,

2) nabór dokumentów rekrutacyjnych składanych osobiście w Biurze Projektu (bud. 15, pok. 1504, ul Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa) lub wysyłanych pocztą na adres Biura.

W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń określonego w projekcie, sporządzona zostanie lista rezerwowa zgłoszeń spełniających warunki formalne. Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych do projektu lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. Wolne miejsce będzie proponowane pierwszej osobie z listy rezerwowej. Dodatkowy nabór z listy rezerwowej przeprowadzony zostanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego zadania.

W przypadku zgłoszenia się do projektu niewystarczającej liczby studentów, zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca trwająca od momentu zakończenia rekrutacji podstawowej do rozpoczęcia pierwszego zadania.

Pierwsza rekrutacja do projektu wśród studentów 3 roku studiów stacjonarnych I stopnia i 2 roku studiów stacjonarnych II stopnia odbędzie się w grudniu 2016 roku.

Druga i trzecia rekrutacja odbędzie się w roku akademickim 2017/18 i 2018/19 w okresie wrzesień-październik.