1.  Uczestnikami konkursu mogą być osoby pozbawione wolności, przebywające w zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie całego kraju.

2.   Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac swojego autorstwa na adres organizatora:

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Wóycickiego 1/3 pok. 018  01-938 Warszawa   z dopiskiem:   Konkurs „Pokaż Twoje kreatywne JA”    

3. Warunkiem zakwalifikowania przesłanej prac do konkursu jest uwierzytelnienie Karty Uczestnika i podpisów Uczestnika przez jego przełożonego / opiekuna.

4. Uczestnik, wypełniając kartę uczestnictwa, deklaruje w formie pisemnej zgodę na podanie swoich danych do publicznej wiadomości oraz na nieodpłatną publikację informacji oraz zdjęć prezentujących prace konkursowe Uczestnika.

5. Organizatorzy Konkursu nie zwracają nadesłanych prac.